Методичні рекомендації

Як розвивати критичне мислення в учнів

 (з прикладом уроку)


http://nus.org.ua/articles/krytychne-myslennya-2/



Web-квест - новітня технологія 

роботи з інформаційними інтернет-ресурсами


Розвиток комп'ютерних технологій, особливо Інтернет-технологій, дає потужний імпульс розвитку всього людства. Усвідомлюючи цей факт, я, як вчитель, прагну активно використовувати нові технічні досягнення в навчальних цілях.
Незаперечна перевага Всесвітньої павутини в тому, що вона являє собою невичерпне джерело інформації з будь-якого питання.Проте, як може підтвердити кожен, хто намагався знайти там хоч що-не будь, ця процедура вимагає значних витрат часу.
З цієї причини працювати над проектами, ставити завдання і відсилати учнів за потрібною інформацією в Інтернет зовсім не так просто, як здається на перший погляд. Адже діти тим паче не зможуть знайти те, що їм потрібно.
Одне з можливих рішень даної проблеми пов'язане з використанням структурного підходу, який дає учням можливість використовувати свою працю більш продуктивно, поєднуючи і ком-бінуючи різні інформаційні ресурси новими способами, також застосовуючи творчі здібності та навички проблемного мислення. Ця технологія називається «web-квест»
Веб-квест як освітня технологія спирається на такий підхід до навчання, в процесі якого відбувається конструювання нового. Відповідно до даного підходу, вчитель стає не урокодателем, а консультантом, організатором і координатором проблемно-орієнтованої, дослідницької, навчально-пізнавальної діяльності учнів. Учителем створюються умови для самостійної розумової та творчої діяльності учнів і підтримується їх ініціатива. У свою чергу, учні стають рівноправними «співучасниками» процесу навчання, поділяючи зі своїм учителем відповідальність за процес і результати навчання.
 Веб-квест включає в себе як обов'язкові такі частини:


  •       Введення (тема та обґрунтування цінності проекту). Цей етап надає основну інформацію, вводить ключові поняття, а також містить питання, над якими будуть міркувати учні;
  •     Завдання (мета, умови, проблема та шляхи її вирішення). Це найбільш важлива частина Веб-квесту. Завдання направляє учнів на ряд конкретних дій на шляху вирішення проблеми;
  •     Процес (поетапне опис ходу роботи, розподіл ролей, обов'язків кожного учасника, посилання на Інтернет-ресурси, кінцевий продукт). У цьому розділі містяться вказівки, як саме учні будуть виконувати завдання (порядок виконання і сортування інформації);
  •     Оцінка (шкала для самооцінки і критерії оцінки викладача). Розділ містить критерії оцінки виконаного завдання відповідно до визначених стандартів;
  •     Висновок (узагальнення результатів, підведення підсумків (чому навчилися, які навички придбали; можливі риторичні питання або питання, які мотивують подальше дослідження теми). Тут підводиться підсумок і заохочується рефлексія і подальші дослідження з проблеми;
  •      Сторінки для вчителя: в них міститься інформація для допомоги іншим викладачам, які будуть використовувати веб-квест.
  • Як працює Веб-квест?

  • Перш ніж розділити учнів на групи, весь клас знайомиться з загальними відомостями з досліджуваної теми, тим самим занурюється в проблему майбутнього проекту. Учитель відбирає ресурси мережі Інтернет і класифікує їх так, щоб кожна група ознайомилася лише з одним проблемним аспектом теми. Після вивчення, обговорення та повного розуміння конкретної проблеми в кожній первинній групі учні перегруповуються так, щоб у новоутворених групах було по одному представнику з кожної первинної групи. В процесі обговорення все учні дізнаються один від одного вже всі аспекти обговорюваної проблеми. При такому обговоренні учні повинні висловлювати свою власну думку, робити висновки, прогнозувати подальший можливий хід дії (якщо це прийнятно). У ході рішення веб-квеста через вивчення матеріалу і його обговорення навчаються повинні відповісти на одне загальне питання дискусійного характеру. Веб-квест - це не що інше, як сценарій організації проектної діяльності учнів по будь-якій темі.
  • В основі веб-квеста лежить індивідуальна або групова робота учнів (часто з розподілом ролей) за рішенням заданої проблеми з використанням інтернет-ресурсів, підготовлених автором - учителем. Веб-квест - це не простий пошук інформації в мережі. Учні, працюючи над завданням, збирають, аналізують, узагальнюють інформацію, роблять висновки, формуючи і захищаючи власну точку зору. Творчий процес перетворення інформації з різних джерел сприяє розвитку мислення і дає основу міцних знань.
  • Отже, Web-Quest - це формат уроку з орієнтацією на розвиток пізнавальної, дослідницької діяльності учнів, на якому основна частина інформації добувається через ресурси Інтернет. Веб-квест є одним з популярних і сучасних видів освітніх інтернет-технологій.

Немає коментарів:

Дописати коментар